Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 70

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
30-HD-BTG Văn Phòng Kế hoạch Khác Về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 08/02/2018
21/BC-UBND Văn Phòng Báo cáo Khác V/v giải trình làm rõ một số nội dung theo Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp Thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 08/02/2018
18/KH-UBND Văn Phòng Kế hoạch Khác V/v thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/02/2018
14/KHPH-UBND-HND-HLHPN Văn Phòng Kế hoạch Khác V/v tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020 08/02/2018
394/VP-TH Văn Phòng Công văn điều hành Khác V/v tiếp thu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2017. 30/01/2018
01/2018/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/01/2018
85/UBND-NCPC Văn Phòng Công văn điều hành Khác V/v triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. 25/01/2018