Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
30/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
31/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 20/12/2018
32/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh vốn, danh mục công trình giao thông nông thôn năm 2018 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
33/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn, danh mục công trình cấp bù thủy lợi phí năm 2018 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
34/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 20/12/2018
34/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Kinh tế Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 20/12/2018
24/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 13/12/2018