Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 24/04/2019
36/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, kế hoạch năm 2019 24/04/2019
68/KH-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 18/04/2019
809/QĐ-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Xây dựng chính quyền Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Xây dựng chính quyền Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1445-TB/TU của Tỉnh ủy 29/01/2019
100/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền V/v công tác cải cách hành chính năm 2018 25/01/2018
03/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Xây dựng chính quyền Về việc giải thể Phòng Dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 31/07/2017