Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
84/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017. 16/10/2017
1497/UBND-NCPC Văn Phòng Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/v chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 05/10/2017
61/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v tổng kết 10 thi hành Luật Bình đẳng giới. 28/09/2017
62/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề về công tác khiếu nại, tố cáo. 28/09/2017
63/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 28/09/2017
64/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v tổng kết thi thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 28/09/2017
1306/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Nội chính - Pháp chế Ban hành quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. 27/04/2017