Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 349

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quí I; chương trình công tác quí II năm 2017 của UBND huyện. 31/03/2017
23/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Công tác tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản quí I; chương trình chỉ đạo quí II năm 2017. 31/03/2017
24/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Công tác cải cách hành chính quí I và Chương trình chỉ đạo quí II năm 2017. 31/03/2017
29/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chương trình chỉ đạo tháng 4/2017 31/03/2017
23/TB-VP UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quí I; chương trình công tác quí II/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 04/04/2017
265/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hoá và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/04/2017
294/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/04/2017