Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 372

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2017 của UBND huyện. 14/03/2017
04/BC-HĐND UBND Huyện Báo cáo Khác Kết quả hoạt động quý I và chương trình công tác quý II năm 2017. 16/03/2017
20/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Văn hóa xã hội Kết quả việc thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 29/03/2017
22/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quí I; chương trình công tác quí II năm 2017 của UBND huyện. 31/03/2017
23/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Công tác tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản quí I; chương trình chỉ đạo quí II năm 2017. 31/03/2017
24/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Công tác cải cách hành chính quí I và Chương trình chỉ đạo quí II năm 2017. 31/03/2017
23/TB-VP UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quí I; chương trình công tác quí II/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 04/04/2017