Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

TRANG CHỦ>>Nông Thôn Mới

Tiêu chí nông thôn mới

  • Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

    (16:22 | 04/04/2019)

    Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 634/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 635/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang.