Kiểm tra trực tiếp, toàn diện công tác thi đua khen thưởng đối với 02 ngành và 02 xã, thị trấn
(13:56 | 03/05/2019)

Để đánh giá kịp thời, đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Theo đó, đối tượng được kiểm tra toàn diện, trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận. Đối với các phòng ban, ngành, xã còn lại tự tổ chức kiểm tra.

Nội dung kiểm tra xung quanh việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, cụ thể: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành thi đua khen thưởng; việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; quy trình, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thi đua khen thưởng theo quy định; việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; thực hiện quy trình, nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình khen thưởng; hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp xã và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua khen thưởng.
Thời gian kiểm tra trực tiếp trong quý 2 và quý 3 năm 2019. Mốc thời gian báo cáo tự kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm kiểm tra.
Để công tác kiểm tra đạt kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra, tham gia thực hiện kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên và theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra; tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo thông báo về lịch kiểm tra cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra và lập báo cáo tự kiểm tra theo đề cương của Đoàn kiểm tra gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

 

Lý Đa