Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện
(09:03 | 12/03/2019)

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 836-CV/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ III, giai đoạn 2019-2024

Công văn yêu cầu cấp huyện phải thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp mình; thành viên Ban Chỉ đạo đại hội cấp huyện do lãnh đạo UBND làm trưởng ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND làm Phó trưởng ban thường trực và đại diện lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy và Ủy ban MTTQ, các phòng, ban có liên quan của cấp huyện. Thành lập Ban Tổ chức đại hội do lãnh đạo UBND làm trưởng ban.
Thời gian hoàn thành đại hội cấp huyện trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, đại hội được tổ chức trong 01 ngày. Đại hội cấp huyện tối đa không quá 150 đại biểu chính thức, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 đại biểu chính thức.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với dân tộc thiểu số, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm qua (2014-2019). Biểu dương những nhân tố tích cực, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng đại hội.

 

Lý Đa