Lãnh đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
(16:14 | 06/03/2019)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Thoàn vừa ký Công văn lãnh đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Nội dung Công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn thanh niên và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp lãnh đạo, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 14-10-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25-12-2013 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp để hội thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp, phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, nhân sự phục vụ đại hội.
Ủy ban nhân dân huyện quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 17-4-2018 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận; chỉ đạo bố trí kinh phí cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động các phong trào hành động cách mạng, các công trình của thanh niên lập thành tích chào mừng đại hội.
Thời gian tổ chức Đại hội: cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 05/2019, cấp huyện hoàn thành trong tháng 08/2019.
Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; báo cáo kết quả sau Đại hội từng cấp; giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Lý Đa