Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, kế toán viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
(20:08 | 26/02/2019)

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang vừa ban hành các công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, kế toán viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019.

(1) Đối với lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: Đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó các Ban đảng Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh; Trưởng, Phó các đoàn thể tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có quy hoạch cao hơn. Tiêu chuẩn: cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học phải giữ ngạch chuyên viên chính. (2) Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đang ở ngạch chuyên viên và công chức, viên chức quy hoạch các chức danh trên; công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. (3) Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. (4) Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên: Đối tượng là công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch kế toán viên ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các trường. (5) Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: Đối tượng là Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên.
* Thời gian mở các lớp: Dự kiến tháng 3/2019.
* Địa điểm tổ chức: Tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.
 

Lý Đa