Vĩnh Thuận hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
(13:55 | 18/09/2017)

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Công văn số 131/UBND-TNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, với chủ đề “quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tham gia hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 bằng hình thức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường như: khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; phổ biến các kiến thức về bảo vệ môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng. Tổ chức treo băng rôn, cờ phướn trên địa bàn các xã, thị trấn. Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về nội dung hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 09/10/2017 để tổng hợp bào cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Lý Đa