Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(16:15 | 28/04/2020)

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp triển khai, quán triệt Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc họp do Ông Huỳnh Tấn Phi – Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Corona theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi đề nghị: Lãnh đạo các ngành chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 30/4/2020 đảm bảo đúng quy định. Các đối tượng còn lại tiếp tục thực hiện hỗ trợ sau ngày 30/4/2020. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, hoàn thành danh sách các đối tượng được hỗ trợ gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để ra quyết định phân bổ kinh phí kịp thời; chịu trách nhiệm cấp tiền hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và quyết toán kinh phí theo quy định. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng người người lao động và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sau ngày 30/4/2020 đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Phòng Tài chính – Kế hoạch theo nguồn kinh phí được tỉnh giao tiến hành ra Quyết định phân bổ kinh phí cho các đơn vị và UBND các xã, thị trấn để kịp thời cấp hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn rút kinh phí để cấp hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đúng thời gian quy định. Bưu điện huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn; các ấp, khu phố tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm cấp tiền hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng thời gian quy định; chỉ đạo các ấp, khu phố rà soát và xét đúng đối được được hỗ trợ theo quy định; không được trùng đối tượng, bỏ sót đối tượng; đảm bảo người dân được hưởng 01 chế độ cao nhất theo quy định; cử lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cấp tiền hỗ trợ cho nhân dân; giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Nguyễn Văn Dũng (VP)