Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Huyện Vĩnh Thuận làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về phát triển khoa học công nghệ cơ sở

(07:43 | 02/08/2017)

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang do đồng chí Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thuận về thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 

Từ năm 2012 đến nay huyện triển khai thực hiện 3 đề tai: Ứng dụng quy trình kỷ thuật sản xuất rau an toàn quy mô gia đình trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, đề tài nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất, thử nghiệm máy phun thuốc trừ sâu kết hợp sạ lúa theo hàng trên đồng ruộng tại huyện Vĩnh Thuận, đề tài khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Ranh Hạt, huyện Vĩnh Thuận, với kinh phí thực hiện 163,976 triệu đồng. Đề tài ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đang hoàn chỉnh đề cương thẩm định tài chính. Đề tài ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm (tôm sú, tôm càng xanh và thẻ chân trắng) 2 giai đoạn dựa trên mô hình bán thâm canh tại huyện Vĩnh Thuận và đề tài giáo dục lịch sử truyền thống huyện Vĩnh Thuận cho học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đang đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trong năm 2018.
Thống nhất với kết quả thực hiện trong thời gian qua và những đề xuất, kiến nghị của huyện. Đồng chí Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu đặt ra và tiếp thu, nghiên cứu, báo cáo Ban Giám đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh về kiến nghị của huyện. Đồng thời, đề nghị ngành chuyên môn huyện cần đánh giá lại hiệu quả cụ thể của từng đề tài khi được ứng dụng vào thực tế; lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào đời sống, cũng như sản xuất của người dân trên địa bàn, góp phần từng bước đưa khoa học công nghệ trở thành một trong những động lực chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội của huyện và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin và ảnh Lý Đa