Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành và công tác đầu tư xây dựng cơ bản

(07:42 | 30/07/2020)

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành và công tác đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua.

Sau khi đại diện lãnh đạo ngành chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và đề xuất các giải pháp tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những đóng góp, nỗ lực, phấn đấu của các ngành chuyên môn trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công tác đầu tư phát triển thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm của các ngành và chỉ đạo thêm một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới
Đối với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành: Yêu cầu các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện; qua đó, kịp thời đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung để chuẩn bị tổng kết thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Rà soát nắm lại diện tích lúa Hè Thu, diện tích tôm bị thiệt hại để báo cáo tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Tranh thủ tỉnh sớm thông qua quy hoạch vùng của huyện Vĩnh Thuận.
Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản có liên quan và hướng dẫn của cấp trên tiến hành rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về những hạng mục công trình đầu tư cần phải trình Hội đồng nhân dân huyện, những hạng mục công trình chỉ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, những hạng mục công trình không trình Hội đồng nhân dân huyện…; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất xử lý đất công xã Vĩnh Bình Nam. Nắm lại tiến độ, những khó khăn, vướng mắc quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai. Phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính - Kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư các hạng mục còn lại của dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện.
Ngành văn hóa xem xét đề xuất vị trí đầu tư xây dựng hồ bơi, khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp và báo cáo việc rà soát đất tại khu tập kết 200 ngày đêm Vàm Chắc Băng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành có liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và một số công trình chuyển tiếp trọng điểm, công trình chào mừng đại hội Đảng; giải ngân và thanh - quyết toán các công trình theo quy định. Trong quá trình chọn đơn vị tư vấn, thiết kế cần phải xem xét, đánh giá đến năng lực của đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ,... Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện công tác đầu tư phát triển, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tập trung chỉ đạo.

 

Lý Đa