Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 01/7/2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2020

(06:56 | 23/06/2020)

Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-TCTK, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 01 tháng 7 năm 2020.

Để đảm bảo thực hiện cuộc điều tra đạt theo kế hoạch đề ra. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản giao Cục Thống kê, kết hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương tuyển, chọn điều tra viên đảm bảo theo yêu cầu của phương án điều tra, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra viên, giám sát viên theo đúng phương án điều tra; đồng thời, phải kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình điều tra thu thập thông tin.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đưa việc chỉ đạo cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ vào chương trình chỉ đạo tháng 7 năm 2020 để chỉ đạo lồng ghép vào các cuộc họp Tổ nhân dân tự quản, các ấp, khu phố để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu về mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, từ đó, tích cực ủng hộ và giúp đỡ điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.
Cuộc điều tra được thực hiện bằng thiết bị điện tử, được bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 và chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2020 phải hoàn thành việc thu thập thông tin tại hộ, trang trại và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Được biết việc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 thu thâp thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiêp, lâm nghiêp và thủy sản nhằm đáp ứng mục đích: Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.
 

Lý Đa