Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt chi tiết vốn, danh mục đầu tư công và vốn sự nghiệp năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận quản lý

(17:17 | 14/01/2020)

Thực hiện Luật Đầu tư công, ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015, trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương và đề nghị của cơ quan chuyên môn, ý kiến thống nhất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận quản lý và dự kiến kế hoạch vốn đầu từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận quản lý. Với tổng vốn đầu tư công là 33 tỷ 389 triệu đồng, bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 11 tỷ 600 triệu đồng, đầu tư 03 công trình, vốn xổ số kiến thiết 19 tỷ 609 triệu đồng, đầu tư 05 công trình, nguồn thu sử dụng đất 2 tỷ 180 triệu đồng đầu tư 1 công trình. Vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư là 35 tỷ 982 triệu đồng, bao gồm: Nguồn cấp bù thủy lợi phí 16 tỷ 924 triệu đồng, nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP là 13 tỷ 515 triệu đồng, nguồn sự nghiệp giao thông 5 tỷ 543 triệu đồng.
Để thực hiện đạt Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

 

Lý Đa