Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Huyện Vĩnh Thuận đến năm 2035 giá trị sản xuất đạt gần 40.000 tỷ đồng

(20:19 | 19/06/2019)

Tổng giá trị sản xuất huyện Vĩnh Thuận từ năm 2020 đến năm 2035 là 33.980 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2020-2025 là 9.350 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2035 là 11.154 tỷ đồng, giai đoạn 2030-2035 là 13.476 tỷ đồng. Đó là một trong những nội dung chủ yếu tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận về nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Vĩnh Thuận đến năm 2035.

Nghị quyết đã đánh giá tổng quan hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; xác định động lực và tiềm năng phát triển trong vùng của huyện và đã dự báo sơ bộ về quy mô dân số đến năm 2025 từ 115.000 - 120.000 người, dân số đô thị khoảng 22.500 - 25.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 19,56 - 20,83%; đến năm 2035 dân số từ 125.000 - 130.000 người, dân số đô thị khoảng 26.000 - 35.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 20,80 - 26,92%. Về quy mô đất đai dự báo đến năm 2025 đất xây dựng đô thị là 298,1 ha.
Về chỉ tiêu giá trị sản xuất đến năm 2035 đạt 33.980 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025: Giá trị sản xuất nông, thủy sản đạt 3.382 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 1.988 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ đạt 3.980 tỷ đồng; giai đoạn 2025-2030: Giá trị sản xuất nông, thủy sản đạt 3.463 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 2.409 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ đạt 5.282 tỷ đồng; giai đoạn 2030-2035: Giá trị sản xuất nông, thủy sản đạt 3.547 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 2.920 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ đạt 7.009 tỷ đồng.
Nghị quyết cũng đã đánh giá về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các khu vực tập trung xây dựng thuộc huyện Vĩnh Thuận theo tiêu chí đô thị loại IV, có tính đến khu vực nội thị và ngoại thị trong tương lai. Trong quá trình lập quy hoạch cần xác định rõ, đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của khu vực. Ngoài ra, cần đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực tập trung xây dựng, cơ sở hạ tầng tối thiểu đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. Đối với các khu vực dân cư nông thôn tối thiểu đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới do Chính phủ ban hành.
Nghị quyết cũng đã định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và đánh giá môi trường chiến lược tác động đến thực hiện nhiệm vụ quy hoạch vùng.
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thuận đến năm 2035 là 2.077.217.867 đồng.
(Đính kèm Nghị quyết).

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07-NQ-HĐND.pdf