Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Hỗ trợ diện tích phát sinh lúa Mùa và lúa Đông - Xuân bị thiệt hại do thiên tai

(21:58 | 19/05/2019)

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Kiên Giang theo chế độ quy định số kinh phí tỉnh Kiên Giang đã thực hiện chi hỗ trợ còn lại (gồm hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) là 428.688,466 triệu đồng. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động bố trí ngân sách địa phương số tiền 27.040,46 triệu đồng để chi hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với lúa Đông - Xuân năm 2015-2016 trên 45 ngày tuổi; thực hiện rà soát, công bố xác định thiệt hại bổ sung năm 2015 đúng quy định, chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện chi hỗ trợ cho người sản xuất cây trồng bị thiệt hại theo quy định. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng đã chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện và phân bổ kinh phí hỗ trợ theo quy định.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang trong quá trình hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai; một số địa phương đã phát sinh diện tích sản xuất vụ lúa Mùa, Đông - Xuân bị thiệt hại do thiên tai, với diện tích phát sinh 7.195,92 ha/4.653 hộ: Cụ thể, huyện Kiên Lương 40 ha/8 hộ, Hòn Đất 1.377,40/343 hộ, An Biên 947,49 ha/718 hộ, An Minh 568,43 ha/448 hộ, U Minh Thượng 614,33 ha/319 hộ, Gò Quao 1.259,77 ha/912 hộ và huyện Vĩnh Thuận 2.388,50 ha/1.937 hộ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao và Vĩnh Thuận chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại và chốt số liệu chính thức đối với việc phát sinh diện tích lúa sản xuất bị thiệt hại theo số liệu nêu trên nhưng chưa được hỗ trợ, để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Ủy ban nhân dân các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao và Vĩnh Thuận chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu chốt lại diện tích lúa bị thiệt hại và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý Đa