Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Vĩnh Thuận Kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển

(11:54 | 19/10/2017)

 Thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 huyện Vĩnh Thuận trong điều kiện khó khăn nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện nên kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực.

 

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; trong 9 tháng đầu năm, mặc dù huyện vẫn còn nhiều khó khăn, song các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, nhất là tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra, tập trung thu hút kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội. Do vậy trong 9 tháng đầu năm kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND đạt khá so kế hoạch (KH) và tăng so cùng kỳ (SCK) như: Sản lượng luá (đạt 89%KH và tăng 34%), sản lượng tôm nuôi ( đạt 94,81%KH và tăng 16,36% SCK), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 42,83%), thu ngân sách (đạt 106,5%KH và tăng 2,25% SCK ), Giá trị sản xuất CN-TTCN, đạt 65,82%KH, tăng 9,1%SCK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, đạt 88,15% kế hoạch, tăng 37,68%SCK. Cấp mới 142 giấy phép kinh doanh, với tổng số vốn 20 tỷ đồng. Vận chuyển hành khách, đạt 97,73%KH, tăng 45,76%SCK và vận tải hàng hóa, đạt 82,09%KH và tăng 22,43% SCK...

Riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện là 64 tỷ 770 triệu đồng, bố trí cho 78 công trình; giá trí khối lượng hoàn thành ước 45 tỷ 448 triệu đồng, đã giải ngân 45 tỷ 225 triệu đồng, đạt 69,8%KH.
Giao thông nông thôn: tổng vốn được tỉnh giao là 39 tỷ 780 triệu đồng (bao gồm vốn theo NĐ 35 là 25,280 tỷ đồng), bố trí 60 công trình (có 19 công trình bố trí mới, vốn 34 tỷ 359 triệu đồng). Đến nay đã triển khai thi công 19 công trình, khối lượng hoàn thành 33 tỷ 329 triệu đồng, giải ngân 26 tỷ 553 triệu đồng đạt 66,7%KH.
Kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo, tính đến nay toàn huyện có 09 Hợp tác xã và 101 Tổ hợp tác.

Nông thôn mới: Đến nay toàn huyện có 02/07 xã được công nhân đạt chuẩn NTM; các xã còn lại: Vĩnh Bình Nam, Bình Minh đạt 16 tiêu chí, Vĩnh Thuận, Phong Đông, Vĩnh Bình Bắc đạt 13 tiêu chí.
Lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, từng bước đi vào nề nếp.
Trên cơ sở kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; trong 03 tháng cuối năm còn lại, UBND huyện tập trung chỉ đạo và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội
Tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phụ hợp điều kiện từng vùng, đảm bảo phát triển sản xuất theo đúng quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch sản xuất, không để xảy ra mâu thuẩn giữa người trồng lúa và nuôi tôm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao; nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản.
Tăng cường hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản, mở rộng cải tạo diện tích ao đầm, thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao phù hợp từng vùng địa phương, như tôm càng xanh, cua,... đặc biệt là tôm sú, gắn công tác phòng bệnh và tăng cường công tác thanh, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc bôm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp, công ty đầu tư nuôi tôm công nghiệp tại Khu nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong.
Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung vào 02 xã Bình Minh và Vĩnh Bình Nam để cuối năm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình Nghị quyết số 05/NQ-HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và ngành chuyên môn của huyện tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướn mắt về vốn, mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối dài từ Thị trấn Vĩnh Thuận – Vĩnh Bình Nam- Vĩnh Bình Bắc, đê bao ven sông Caí Lớn, Cái Chanh để đưa vào sử dụng phục vụ đi lại và sản xuất của người dân.
Thực hiện việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất hiện có; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh;
Tập trung đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng phát sinh mới, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiện, chống lãng phí. Chỉ đạo xử lý nợ tạm ứng ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách, công tác kiểm tra, kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán chi; có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và thanh quyết toán tạm ứng ngân sách của một số đơn vị phòng ban huyện và các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiên tốt quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Hai là, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục-đào tạo, y tế và văn hóa.

Ba là, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Van Liên- Văn pòng HĐND và UBND huyện