Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp lần thứ tám Hội đồng nhân dân huyện khóa X

(08:05 | 05/06/2019)

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp lần thứ tám (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhâ dân huyện khóa X.

Ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Thị Nhỏ, Huỳnh Quốc Huy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình; đại diện Ban Pháp chế và Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Được sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các ngành Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần lượt thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về: Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2035; điều chỉnh danh mục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận quản lý; thông qua danh mục công trình đầu tư công năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận quản lý; điều chỉnh sản lượng lúa năm 2019; điều chỉnh Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi từ nguồn cấp bù thuỷ lợi phí năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
Tại cuộc cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh việc điều chỉnh tên danh mục, chiều dài, cắt giảm công trình thủy lợi theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện, tăng sản lượng lúa năm 2019 và một số nội dung chủ yếu trong việc quy hoạch vùng huyện Vĩnh Thuận đến năm 2035, trong đó, ngành chuyên môn cần rà soát, thống nhất, đảm bảo tính chính xác về diện tích tự nhiên của huyện, đánh giá lại giá trị sản xuất thương mại dịch vụ giai đoạn 2030-2035, những căn cứ pháp lý có liên quan,… Lãnh đạo ngành chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình đã giải trình, làm rõ các nội dung ý kiến đại biểu đặt ra trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn được giao. Qua đó, đại biểu dự họp đã xem xét, thống nhất với các Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; đồng thời, bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất để thực hiện đạt các nội dung của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để phục vụ kỳ họp lần thứ tám (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện cần có văn bản xin ý kiến chấp thuận của Thường trực Huyện ủy về điều chỉnh sản lượng lúa năm 2019 và giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ theo Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 27/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần chỉ đạo ngành chuyên môn có giải pháp cụ thể thực hiện đạt theo chỉ tiêu đề ra, nhất là tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thủy sản để nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng, thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư,… để tiến hành đầu tư công theo kế hoạch đề ra. Đối với báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội xem xét, góp ý và gửi về Hội đồng nhân dân huyện trong ngày 06 tháng 6 năm 2019.
Kỳ họp lần thứ tám (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa X được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Ngoài các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện trình thêm 02 Tờ trình về công tác nhân sự để Hội đồng dân xem xét thông qua: Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý Đa