Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tiêu chí nông thôn mới

Cần đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng tiêu chí nông thôn mới

(12:33 | 10/05/2019)

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị để nghe ngành chuyên môn thông qua dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu cùng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Bí thư Huyện ủy Mai Hoàng Khởi, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Vĩnh Thuận giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường thông qua kế hoạch của ngành về nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch của các ngành xây dựng; chủ yếu đóng góp xung quanh công tác phối hợp giữa ngành với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cần phân định rõ ràng nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp, tránh trùng lắp, đề xuất lực lượng tham gia nhiệm vụ, kinh phí thực hiện, chỉ tiêu giao cho ngành thực hiện,…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh các nội dung theo ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao những nỗ lực của các ngành trong xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Yêu cầu trong kế hoạch của ngành phải tính toán đến lực lượng tham gia, kinh phí tổ chức thực hiện; cần phải đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng tiêu chí nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ trách, từ đó, đề ra giải pháp cụ thể, hiệu quả thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra.
Các ngành còn lại: Phòng Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ căn cứ theo ý kiến đóng góp của đại biểu và kết luận giao nhiệm vụ đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
Đề nghị các ngành hoàn chỉnh kế hoạch gửi lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất ngày 14 tháng 5 năm 2019. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kế hoạch của ngành tham mưu xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thông qua Ban Chỉ đạo huyện trong tháng 5 năm 2019.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình đề nghị các cấp, các ngành trong huyện theo chức năng, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang.

 

Lý Đa