Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch phân công ngành phụ trách nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

(19:26 | 24/04/2019)

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Vĩnh Thuận, giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và phân công cơ quan, đơn vị phụ trách. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy; cùng tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Theo kế hoạch đến cuối năm 2019, huyện sẽ đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí quy định hiện hành; trong đó, xã Vĩnh Phong và xã Bình Minh được chọn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 634/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục tranh thủ tỉnh và huy động các nguồn lực trong huyện đầu tư thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV theo đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách phối hợp tổ chức thực hiện; trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư xã Phong Đông đạt 19 tiêu chí, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm 2019; tiêu chí huyện nông thôn mới thực hiện hoàn thành chậm nhất đến 30 tháng 12 năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy giao các ngành xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các tiêu chí được phân công; rà soát lại danh mục ngành phụ trách cần đầu tư, tổng hợp thông qua Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 5 năm 2019.
Giao Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tranh thủ các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới, nhất là xã Phong Đông; gắn với tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân theo kế hoạch. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, phân công đảng viên phụ trách 15 phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới.
Kết luận hội nghị ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện giao thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy.
Giao thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường tuyên truyền đến người dân chủ trương xây dựng nông thôn mới, chủ trương đầu tư phát triển thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV, nhằm mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân.
Các ngành cấp huyện tăng cường phối hợp, tranh thủ tỉnh đầu tư tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Đối với xã Phong Đông cần tập trung đầu tư các tiêu chí chưa đạt; các xã còn lại tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phần việc của hộ gia đình, Tổ nhân dân tự quản, ấp, xã trong xây dựng nông thôn mới.
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh, các ngành cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Minh, xã Vĩnh Phong rà soát thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang. Phối hợp, hỗ trợ Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sớm tranh thủ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục, văn bản có liên quan để đoàn của tỉnh và Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Lý Đa