Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Hoạt động giám sát

Hướng dẫn việc chuyển công tác của Đại biểu Hội đồng nhân dân và chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

(17:20 | 23/05/2019)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân Nghị quyết đã hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển công tác Đại biểu Hội đồng nhân dân và chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cụ thể: Đối với việc chuyển công tác đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trước khi quyết định chuyển công tác của đại biểu Hội đồng nhân dân ra khỏi đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải thông báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất, thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cử tri nơi bầu ra đại biểu đó biết việc chuyển công tác của đại biểu.
Đối với việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân khi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chuyển công tác hoặc nơi cư trú đến địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu đó có thể chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân từ nơi mình đang sinh hoạt đến Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nơi mình công tác hoặc cư trú. Đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đơn chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu và thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nơi đại biểu chuyển đi và nơi đại biểu chuyển đến.
Ngoài ra Nghị quyết còn hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân như sau: Việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. Việc sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Hướng dẫn tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Lựa chọn và nhiệm vụ của thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân. Phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Phê chuẩn và cho thôi Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   629.signed.pdf