Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động HĐND

Huyện Vĩnh Thuận bế mạc Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa X

(11:01 | 21/07/2017)

Sau gần hai làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, Kỳ họp lần thứ tư đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tâm huyết với 26 ý kiến, xung quanh 71 nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm, ngành chuyên môn đã giải trình làm rõ 58 ý kiến. Chủ tọa hội nghị giao 03 ngành trả lời bằng văn bản; 07 lượt đại biểu chất vấn đối với 03 cơ quan chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tập chung vào các vấn đề như: đảm bảo vệ sinh môi trường, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Qua trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn các đại biểu đã thống nhất cao các vấn đề được các đại biểu, cử tri đặt ra.
Sau phần chất vấn, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 hết sức nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp cần tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại, nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung phát huy năng lực, sáng tạo, nhất là của người đứng đầu, nâng cao năng lực hiệu quả trong tổ chức thực hiện, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Nghị quyết về giải thể Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, đề xuất của các đại biểu HĐND huyện tại buổi thảo luận, các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung trong thời gian tới: Là tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các chế chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa và thể dục thể thao. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo Luật định. Nâng lên chất lượng hoạt động bộ máy hành chính Nhà nước và tinh thần thái độ phục vụ công vụ, phục vụ nhân dân.
Sau Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri nơi mình ứng cử, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri với HĐND và các ngành có liên quan; nâng cao chất lượng giám sát; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ hoạt động của HĐND, của các vị đại biểu HĐND với nhân dân trong huyện; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin và ảnh Lý Đa