Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Số lượng người hoạt động không chuyên trách (KCT) xã, phường, thị trấn (gọi chung KCT cấp xã) sẽ bố trí giảm còn không quá 11 người.

(08:15 | 14/08/2017)

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động KCT cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 Theo đó: (1) Số lượng người hoạt động KCT cấp xã loại I, loại II bố trí không quá 11 người. (2) Số lượng người hoạt động KCT ở ấp, khu phố bố trí không quá 06 người.

Những người hoạt động KCT cấp xã và ấp, khu phố khi thực hiện kiêm nhiệm chức danh KCT nào thì được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh được kiêm nhiệm đó và chỉ được kiêm nhiệm không quá 01 chức danh.

Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã trình cấp ủy cùng cấp thống nhất sắp xếp chức danh, bố trí kiêm nhiệm các chức danh KCT cấp xã và ấp, khu phố cho phù hợp tình hình hoạt động của tổ chức bộ máy tại địa phương mình.

Hỗ trợ, phụ cấp thôi việc, nghỉ việc: Sau khi bố trí việc thực hiện kiêm nhiệm, số người hoạt động KCT cấp xã và ấp, khu phố dôi dư ra thì được hỗ trợ mỗi năm công tác một tháng phụ cấp hiện hưởng, cộng với phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có)

Van Liên- Văn pòng HĐND và UBND huyện