Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2020

(14:38 | 06/05/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiến hành rà soát, đề xuất, đăng ký nội dung, kế hoạch, đề án,… trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 theo Luật định.
Thời gian đăng ký chậm nhất là ngày 15 tháng 5 năm 2020 (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thống nhất nội dung trước khi tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 theo quy định.
Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến tổ chức vào ngày 21, 22 tháng 7 năm 2020.

Lý Đa