Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế xây dựng kế hoạch sơ, tổng kết các chuyên đề

(16:54 | 11/07/2019)

Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế huyện Vĩnh Thuận vừa xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề kinh tế phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế có trách nhiệm xây dựng 4 báo cáo chuyên đề: (1) Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. (2) Báo cáo tổng kết việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020. (3) Báo cáo tổng kết việc xây dựng, phát triển hệ thống giao thông nông thôn - thủy lợi nội đồng. (4) Báo cáo sơ kết việc xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020.
Về thời gian thực hiện: Đầu tháng 7 năm 2019, triển khai kế hoạch của Tổ, dự thảo đề cương báo cáo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Các xã, thị trấn căn cứ theo đề cương hướng dẫn xây dựng báo cáo gửi về Tổ chậm nhất đến 26 tháng 7 năm 2019. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 8 năm 2019 tổ chức làm việc, khảo sát thực tế các xã. Chậm nhất ngày 20 tháng 8 năm 2019, Phòng NN-PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn chỉnh các báo cáo gửi về Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế của huyện. Trong khoảng thời gian đầu tháng 9 năm 2019, Tổ tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Sau đó hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo trình Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội XII-Đảng bộ huyện.
Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế sẽ tiến hành khảo sát và làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Bắc, khảo sát nội dung về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong khảo sát nội dung về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.
Để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu chuyên đề kinh tế có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

Lý Đa