Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Đóng góp ý kiến về Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

(15:26 | 06/05/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ.  

 Để Quy chế triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành có liên quan và địa phương với những nội dung sau: Về đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp; các nội dung phối hợp như: Tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch, đề tài, dự án, văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất, kiến nghị, xin chủ trương Ủy ban nhân dân huyện; các hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ chức tư vấn liên ngành của Ủy ban nhân dân huyện; gắn với xử lý trách nhiệm và khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ.
các y kiến đóng góp gửi về Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QUYẾT ĐỊNH Ban hanh quy he phoi hop (du thao) (1).doc