Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Một số Nghị định, Thông tư,... mới ban hành trong năm 2019

(08:43 | 07/03/2019)

 Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, đó là nội dụng của Nghị quyết 12/NQ-CP của Chínhphủ mới ban hành ngày 19/02/2019,  về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 ,...

 

* Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc các khối môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày 17/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc các khối môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Theo đó, tùy đặc thù của ngành, nghề đào tạo (do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý), các trường có thể lựa chọn môn học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác theo quy định để giảng dạy. Trường hợp tiếng Anh là môn học ngoại ngữ bắt buộc thì đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sẽ có thời lượng 120 giờ gồm: 42 giờ lý thuyết; 72 giờ thực hành, thảo luận, bài tập; 6 giờ kiểm tra và ôn tập. Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu người học thuộc các trường hợp sau thì được miễn học, miễn thi kết thúc môn học tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp./.

* Hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày 05/12/2018, Ban tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 18-HD/BTCTW về huớng dẫn thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/20118 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP 204/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Phê duyệt danh sách là đối tượng tinh giản biên chế hàng năm; sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế; tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính định kỳ 02 lần/năm (trước ngày 15/6 đối với 06 tháng đầu năm, trước ngày 15/12 đối với 06 tháng cuối năm), bao gồm: (1) Danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng); (2) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình.
Các cơ quan tham mưu, đơn vị của Đảng ở Trung ương khi gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương định kỳ thì đồng thời có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để kiểm tra tài chính, trước khi tổng hợp gửi Bộ Tài chính.
Hướng dẫn 18-HD/BTCTW được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thỏa điều kiện tại khoản 1.2 của Hướng dẫn này./.

* Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
Ngày 30/01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã lựa chọn 01 hoặc 02 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để thực hiện công tác thư ký kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.
Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân bao gồm các nội dung sau: Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp; ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại phiên họp toàn thể và tại cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp./.

* Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.
Theo đó, để giảm tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trục đường chính. Chính phủ yêu cầu các bộ và địa phương thực hiện nghiêm quy định pháp luật, đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể, tiêu biểu như:
Bộ Tư pháp đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ: Khẩn trương xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị gắn với cơ sở dữ liệu có kết nối hệ thống giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông để quản lý điều hành giao thông, xử lý vi phạm; cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; kết hợp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm./.

* Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Ngày 18/02/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Theo đó, thời gian tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy như sau: Tiếp dân định kỳ (người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 01 ngày/tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 02 ngày/tháng); tiếp dân đột xuất (vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội)./.

* Ngày 26/02/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ 2019.
Theo đó, công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018.
Đối với công tác tuyển dụng công chức: Tiếp tục thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức; Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chủ động tuyển dụng công chức đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 111/KH-VKSTC ngày 19/9/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.
Đối với công tác quy hoạch, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức: vẫn tiếp được thực hiện theo Hướng dẫn 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 và Hướng dẫn 23/HD-VKSTC ngày 15/5/2018.
Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp: Tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện theo quy định của Đảng về công tác cán bộ./. 

Thanh Binh