Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 chính thức áp dụng chứng thư số và chữ ký số

(20:44 | 19/02/2019)

Để đảm bảo tính xác thực, bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện áp dụng chứng thư số và chữ ký số tại cơ quan, đơn vị mình từ ngày 01 tháng 04 năm 2019.

Việc áp dụng chứng thư số và chữ ký số trong chuyển giao văn bản điện tử có hiệu lực như văn bản giấy (trừ những văn bản trong danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước không được chuyển giao trong môi trường mạng internet; văn bản yêu cầu phải có đóng dấu đỏ của cơ quan chuyên môn,….).
Ủy ban nhân dân huyện giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, hướng dẫn các ngành, xã, thị trấn thực hiện theo nội dung Công văn này. Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đưa việc áp dụng chứng thư số và chữ ký số tại cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cải cách hành chính hàng năm.
 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   20-UBND-VP.signed.pdf