Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Quy định trích lập quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện, xã

(15:47 | 03/02/2019)

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang có văn bản hướng dẫn trích lập quỹ thi đua, khen thưởng đối với cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau: Tại Điều 4, Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Điều 4 tại Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định “căn cứ vào định mức phân bổ và dự toán chi thường xuyên của mỗi cấp ngân sách, từng cấp ngân sách xác định trích lập quỹ khen thưởng bằng 1% trên tổng chi thường xuyên” và tại Điểm b, Khoản 2, Điều 56 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định "quỹ thi đua khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa 1% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng". 

Trên cơ sở quy định nêu trên, quỹ thi đua khen thưởng của huyện được trích lập như sau: Căn cứ vào định mức phân bổ và dự toán chi thường xuyên của mỗi cấp ngân sách (huyện, xã). Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tự xác định cách trích lập quỹ khen thưởng tối đa bằng 1% trên tổng chi thường xuyên để thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền và định mức quy định; ngân sách tỉnh không phân bổ riêng đối với việc trích lập quỹ thi đua khen thưởng đối với cấp huyện, xã.
Việc trích lập quỹ được trích lập giữ tập trung tại ngân sách các cấp (huyện, xã), không trích lập riêng của từng sự nghiệp hoặc tại các phòng, ban của cấp huyện (bao gồm cả sự nghiệp giáo dục - đào tạo). Quỹ thi đua khen thưởng của huyện giao Phòng Nội vụ quản lý; cấp xã do ngân sách xã quản lý.
Ngoài ra, việc trích lập quỹ thi đua khen thưởng không bao gồm kinh phí chi các chương trình, mục tiêu; dự phòng ngân sách và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Lý Đa