Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Đặt 12 tên đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận

(14:18 | 04/01/2019)

Ngày 14/12/2018, HĐND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND, về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất đặt 12 tên đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.
Mặt khác, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ mười một ngày 07/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018./.

Chúc Thẩm