Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Chương trình kỳ họp HĐND 2019

(08:47 | 26/12/2018)

Để thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có thời gian, chủ động trong việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện đã có văn bản dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức các kỳ họp năm 2019. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ tám) ngày 18, 19 tháng 7 năm 2019; kỳ họp cuối năm tổ chức ngày 12, 13 tháng 12 năm 2019. 

Ngoài việc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án, Viện kiểm sát chuẩn bi các báo cáo trình theo thường lệ. Năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện dự kiến sẽ xem xét, thông qua 9 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gồm: (1) Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; (2) Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (3) Nghị quyết về đầu tư từ các nguồn vốn sự nghiệp; (4) Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; (5) Nghị quyết sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018; (6) Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; (7) Nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2020; (8) Nghị quyết về danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; (9) Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân thường lệ năm 2020.
Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện rà soát các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện ban hành hết lực do văn bản trung ương, tỉnh thay đổi hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tế huyện trình Hội đồng nhân dân xem xét bãi bõ, điều chỉnh; đồng thời, rà soát những nội dung Luật định và theo chỉ đạo của tỉnh, có thể đề xuất bổ sung, trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về chủ trương, thực hiện chính sách mới,... để tổ chức thực hiện theo quy định.

Lý Đa