Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Phối hợp tham gia tiếp xúc cử tri

(11:08 | 24/12/2018)

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thuận tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện, khóa X. Thời gian, từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019. 

Để hoạt động tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thống nhất lịch, bố trí địa điểm, hội trường để tiếp xúc cử tri. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia tiếp xúc cử tri để trả lời vấn đề cử tri đặt ra thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn được giao.
Sau đợt tiếp xúc cử tri đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 18 tháng 01 năm 2019.
 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22-HĐND-BPC.pdf