Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Chủ trương giải thể Phòng Dân tộc và Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

(15:33 | 15/05/2018)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế khối chính quyền và công tác cải cách hành chính năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh đề án tinh giản biên chế trên cơ sở bám sát mục tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ được hoàn toàn về tài chính thì thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần; các đơn vị sự nghiệp có thu mà có thể đấu thầu chuyển nhượng quyền khai thác thì đấu giá quyền khai thác, trong đó, xác định cụ thể phần việc nhà nước làm, phần việc của tư nhân làm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương giải thể Phòng Dân tộc, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện và chuyển chức năng về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm nhiệm.


Đối với công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành chuyên môn tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử cấp tỉnh; thường xuyên kiểm tra, chất lượng hoạt động của hộp thư công vụ để đảm bảo trao đổi thông tin được nhanh chóng, thuận lợi; tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong quý II năm 2018.

Lý Đa