Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Huyện Vĩnh Thuận hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2017

(19:57 | 31/08/2017)

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2017; Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK, ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị và đến nay đã hoàn thành tổng điều tra theo quy định. Theo đó, trên địa bàn huyện có 109 doanh nghiệp, 140 cơ sở hành chính sự nghiệp, 22 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, với 88 người; 3.401 cơ sở kinh doanh cá thể, với 5.668 lao động; trong đó, cơ sở thực hiện phiếu điều tra là 2.525 cơ sở và 876 cơ sở không thực hiện phiếu điều tra. 

Lý Đa