Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

V/v tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(15:15 | 04/05/2020)

Thực hiện chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 08-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 15-HD/VPTU, ngày 13-3-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lãnh đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, với những nội dung sau: 

1. Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung thảo luận đóng góp vào bốn văn bản sau: 
- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng (bản tóm tắt).
- Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 (bản tóm tắt).
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (bản tóm tắt).
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII  (bản tóm tắt).
Bốn bản dự thảo báo cáo này của Trung ương, có nội dung gợi ý cần tập trung thảo luận kèm theo sau mỗi báo cáo.
2. Quy trình tổ chức lấy ý kiến
- Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy: Xã, thị trấn, Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên chi bộ lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, sau đó tổng hợp báo cáo về Đảng ủy; Đảng ủy tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy. 
- Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên chi bộ lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, sau đó tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy. 
- Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo trong hệ thống tổ chức lấy ý kiến trong các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20-5-2020 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
- Tại Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đại biểu tiếp tục nghiên cứu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương (báo cáo có gửi đại biểu nghiên cứu) để thảo luận đóng góp ý kiến tiếp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương.
- Khi đại hội xong, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội các Chi, Đảng bộ tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu; sau đại hội tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Phương pháp tổng hợp ý kiến đóng góp
- Phương pháp, bố cục bản tổng hợp; xác định số lượng và mức độ ý kiến; trình tự, trách nhiệm tổng hợp…, thực hiện theo Hướng dẫn số 15-HD/VPTU, ngày 13-3-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp
- Báo cáo tổng hợp gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) bằng văn bản giấy và gửi kèm file word qua mạng nội bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoặc qua địa chỉ mail: btgvinhthuan@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân bổ, cung cấp dự thảo các văn kiện cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để tổ chức lấy ý kiến theo quy định.
Đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc thảo luận và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp, đúng quy định. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để kịp thời hướng dẫn.
 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CVs750-to chuc lay y kien dong gop vao du thao.signed.pdf