Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay

(08:52 | 03/02/2020)

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Huyện Vĩnh Thuận xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng cho trước mắt và lâu dài để có nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn cán bộ đến cơ sở, cùng với đội ngũ cán bộ hiện có sau đai hội các cấp để kết hợp cho việc chuẩn bị đào tạo về chính trị, chuyên môn và bồi dưỡng kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Tính đến hết năm 2019 đã đưa đi đào tạo cho 986 cán bộ, trong đó có 27 người học Cao cấp lý luận chính trị, 324 người học trung cấp lý luận chính trị, 483 người học sơ cấp lý luận chính trị; đào tạo trình độ chuyên môn có 29 thạc sĩ, 115 đại học, 08 trung cấp. Các chương trình Bồi dưỡng đã phối hợp tổ chức được 06 lớp cập nhật kiến thức mới cho 366 cán bộ, đưa bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài tỉnh được 164 lượt cán bộ. Riêng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.026 cán bộ.
Nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Huyện ủy-UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền quan tâm toàn diện trên các mặt. Công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp học được thực hiện chặt chẽ. Đối tượng đi học đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy định của các đơn vị đào tạo. Các trường, các tổ chức được phân công mở lớp có sự phối hợp kịp thời với các ngành chuyên môn của huyện đã góp phần quan trọng để thực hiện kế hoạch đã đề ra, nhất là việc quản lý, nâng cao chất lượng học tập của học viên. Nhiều cán bộ được đào tạo đều nâng lên về nhận thức chính trị, có năng lực tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng nguồn nhân lực của huyện nhà góp phần rất lớn vào việc chuẩn hóa cán bộ cấp huyện, cấp xã và ấp, khu phố.
Tuy nhiên, việc đào tạo chuyên sâu về ngành nghề thế mạnh của huyện vẫn còn ít; nhiều trường hợp được đào tạo chuyên môn nhưng chưa bố trí công việc phù hợp; lĩnh vực chuyên ngành y tế chưa được đào tạo nên số lượng Bác sĩ trên vạn dân còn ít; kinh phí đãi ngộ trong đào tạo từ ngân sách huyện rất thấp; việc sử dụng ngoại ngữ, tin học trong cán bộ, đảng viên trong toàn huyện còn yếu…
Năm 2020 đã đến, là năm có nhiều sự kiện quan trọng với nhiều ngày Lễ lớn của đất nước và là năm toàn Đảng tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để phát huy hiệu quả và làm tốt công tác phối hợp đào tạo cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương toàn huyện cần quan tâm một số nội dung sau:
Thứ nhất, cán bộ phải được xem xét, đánh giá, khách quan, toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để bố trí, sử dụng có hiệu quả cao nhất. Trong đó, chú ý sắp xếp tinh giản biên chế, phân công từng bước phù hợp chuyên môn được đào tạo, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực.
Thứ hai, thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí kịp thời, nhất là nguồn cán bộ chủ chốt cấp huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố. Đồng thời, có lộ trình bước đi để đào tạo cán bộ chuyên môn về Nông nghiệp-Thủy sản và nhân sự hợp tác xã cho huyện.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho từng cán bộ, đảng viên theo nhiêm vụ để mỗi người có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, có kiến thức về ngoại ngữ, tin học để đóng cho huyện ngày càng phát triển phù hợp trong tình hình mới.
 

Huỳnh Tấn Phi