Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Tham mưu chặt chẽ, phục vụ kịp thời cho cấp ủy trong tình hình mới

(09:12 | 31/01/2020)

Đi qua năm 2019 với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của hệ thống Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Bám sát chương trình toàn khóa và hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy và cơ sở, các Văn phòng cấp ủy trong huyện đã cụ thể hóa thành kế hoạch từng quý, từng tháng, nữa tháng về mục tiêu, nhiệm vụ, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế xã hội; quốc phòng, an ninh, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo rất kịp thời, đạt kết quả cao. 

Trong những việc quan trọng đó là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Văn phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp với các ban đảng trình Ban Thường vụ đổi mới tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên đến cán bộ, đảng viên có chất lượng và kịp thời. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào nề nếp. Siết chặt việc khắc phục những biểu hiện suy thoái của đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,… đều ghi dấu ấn đậm nét của Văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên được toàn đảng bộ ghi nhận.
Với sự phối hợp tham mưu hiệu quả của Văn phòng cấp ủy, các cấp ủy đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới lề lối làm việc ngày càng khoa học hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, khối đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố tăng cường.
Cùng với những kết quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được các cấp ủy thực hiện rất tốt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng đúng hướng, hộ nghèo giảm, đời sống người dân được nâng lên, công tác quân sự quốc phòng được tăng cường, an ninh nông thôn được thắt chặt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng. Đội ngũ cán bộ Văn phòng ngày càng năng động làm tốt công tác phục vụ cho lãnh đạo và các kỳ hội họp với khối lượng lớn công việc nhưng chất lượng ngày càng nâng cao; đồng thời đã có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng, thẩm định các văn bản phát hành và văn bản hóa các kết luận của cấp ủy.
Năm 2020 hoạt động của Văn phòng cấp ủy rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mà Đại hội các cấp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo chế độ báo cáo, xử lý, theo dõi, kịp thời tham mưu chặt chẽ cho cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.
Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thông tin tổng hợp chính xác, kịp thời; đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, làm tốt công tác tài chính, quản trị, hậu cần; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hệ thống Đảng, Mặt trận, đoàn thể ngày càng hiệu quả, triển khai vị trí việc làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Không để chậm, trễ bất cứ một công việc gì mà cấp ủy giao cho.
Trong thời gian tập trung cho Đại hội đảng cùng cấp, Văn phòng cấp ủy phải tích cực hơn nữa trong việc tổng hợp các số liệu, nội dung văn kiện phối hợp các đơn vị có liên quan lấy ý kiến rộng rãi trong và ngoài huyện về báo cáo chính trị, có tính khả thi cao của nhiệm kỳ, để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Kế thừa những kết quả đáng trân trọng của năm qua, với sự quyết tâm và nỗ lực lớn của lãnh đạo và từng cá nhân của Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy năm 2020 sẽ được nâng cao, tổ chức và phục vụ đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp góp phần đưa huyện Vĩnh Thuận ngày càng phát triển.
 

Huỳnh Tấn Phi