Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Trong nhận xét, đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải đưa công tác quản lý ngân sách Nhà nước vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

(10:06 | 21/01/2020)

Thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tài chính ngân sách được triển khai đồng bộ; công tác quản lý ngân sách nhà nước được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, điều hành thực hiện cơ bản đúng theo quy định, đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, cân đối ổn định ngân sách, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời sẽ xảy ra sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là trong điều kiện đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: một số đơn vị, cơ sở chưa bám vào dự toán được giao, kế hoạch chi chưa cụ thể, có những khoản chi không đúng quy định, từ đó cuối năm mất cân đối, thiếu nguồn thanh toán, còn nợ chi thường xuyên bên ngoài, chi tiếp khách vượt định mức... Việc bố trí nguồn chi lương và các khoản có tính chất lương đôi lúc còn chậm, nhất là chậm bố trí nguồn chi tăng lương thường xuyên năm 2019 của sự nghiệp giáo dục, gây dư luận không tốt đến đơn vị, địa phương, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức. Đó là ý kiến nhận định của Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ tại Công văn chỉ đạo số 692-CV/HU được ký, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2020.

Theo đó, để khắc phục những hạn trong công tác quản lý tài chính ngân sách thời gian qua và làm tốt công tác điều hành tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và những năm tiếp theo. Công văn giao Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trân tập trung triên khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, Ủy ban nhân dân huyện quyết liệt chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế trong năm 2019. Ngành chuyên môn rà soát, tổng hợp và đề xuất hướng xử lý những khoản nợ của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn không có khả năng thanh toán, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chậm nhất ngày 01-4-2020. Tập trung ưu tiên bổ trí nguồn chi lương và các khoản có tính chất lương phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội; không thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách.
Thứ hai, thực hiện nghiêm túc luật tài chính - ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các khoản chi đúng kế hoạch được giao, hạn chế tối đa việc tạm ứng. Tập trung đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ tạm ứng ngân sách đã kéo dài nhiều năm. Thường xuyên, chủ động rà soát các nhiệm vụ chi trong kế hoạch năm được giao, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.
Thứ ba, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; trên cơ sở dự toán được giao hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; xây dựng kế hoạch chi cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, nhằm đảm bảo cơ bản các nhiệm vụ chi ở cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17-10-2005 của Chính phủ và Nghị định sổ 117/2013/NĐ-CP, ngày 07-10-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Khắc phục tình trạng chi ngoài dự toán, không bố trí đảm bảo nhiệm vụ chi, đơn vị còn nợ bên ngoài không có nguồn chi trả.
Thứ tư, hàng năm, trong nhận xét, đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải đưa công tác quản lý ngân sách nhà nước vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để làm cơ sở nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
Thứ năm, đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, rà soát kế hoạch đầu tư hằng năm trên cơ sơ sở ưu tiên công trình trọng điểm, cấp bách, công trình phục vụ công tác quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục..., đồng thời quản lý quy trình đầu tư, chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, giám sát chất lượng công trình phải chặt chẽ, đúng quy định; xử lý nghiêm các nhà thầu thiếu năng lực thi công, bỏ thầu, kéo dài thời gian thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.
 

Lý Đa