Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Tập trung lãnh đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

(15:30 | 20/08/2019)

 Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh được giữ vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thiết thực.

1.DONG CHI MAI HOANG KHOI BI THU HUYEN UY PHAT BIEU CHI DAO DAI HOI DANG CAC CAP  (1).JPG

Đồng chí Mai Hoàng Khởi - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận phát biểu chỉ đạo đại hội đảng bộ các

 

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy quan tâm chặt chẻ. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề sát với yêu cầu nhiệm vụ. Có 98,7% cấp ủy, 100% chi bộ, 90% Đảng viên duy trì tốt sinh hoạt lệ thường xuyên và đóng đảng phí đầy đủ đúng qui định. Toàn Đảng bộ hiện có 44 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.124 đảng viên.
Trong thời gian qua, Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban nhằm phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở tập trung thực hiện việc tổng kết nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chi ủy, ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.


Huyện ủy Vĩnh Thuận, yêu cầu để chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội, các cấp ủy phải tiến hành tổng kết, sơ kết đánh giá một cách trung thực, khách quan làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân. Các giải pháp, phương hướng nhiệm kỳ tới phải sát thực với tình hình nhiệm vụ. Công tác nhân sự bầu cấp ủy phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng; chú trọng phẩm chất đạo đức và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế thừa và phát triển cần quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế theo yêu cầu nhiệm vụ.


Căn cứ vào quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 39, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 11 đồng chí; đối với Đảng bộ xã, thị trấn không quá 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ không quá 5 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận, Chi bộ Văn phòng hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân huyện làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm.


Thời gian đại hội đảng viên, đại hội chi bộ, đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến hành từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến hoàn thành trước nữa đầu tháng 8 năm 2020. Đồng chí Mai Hoàng Khởi - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng thông qua Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, từng chi bộ phải coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm lãnh đạo việc phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 

Võ Thanh Xuân