Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019

(16:31 | 02/07/2019)

 Ngày 01/7/2019 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận tiến hành khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

 DSC_0826 (1).JPG

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019

 

Thời gian học 35 ngày, 70 học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Kinh tế hàng hóa; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ qua độ; CNXH và quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng CNXH ở Miền Bắc.


Thông qua nội dung của lớp học lần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, giúp các học viên tiếp thu nghiên cứu một cách có hệ thống những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh để học viên từng bước xây dựng cho lập trường tư tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp nhận thức khoa học để sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thêm bản lĩnh chính trị hoàn thành nhiệm vụ tại nơi công tác.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn