Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Phải nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28- CT/TW của Ban bí thư

(04:00 | 09/05/2019)

Ngày 21-01-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

phi 2.jpg

Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng,

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018

 

Chỉ thị nêu rõ: từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiên điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đao, chỉ đạo xây dựng cũng cố tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới ngày càng cao. Đồng thời, quan tâm rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ưng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiên chạy theo số lượng, chưa coi trong chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra nhiều nơi; còn vi pham nguyên tắc kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giao dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên cnf hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, điều lệ đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên CNXH. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Những khuyết điểm, yếu kém nói trên có nguyên nhân cơ bản là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đao, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát còn hình thức, thậm chi buông lỏng. Các tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.


Từ đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:(1) Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ cưc kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiêm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn thử thách; luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. (2) Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. (3) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. (4) Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. (5) Các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiên cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư. Đồng thời, tích cực, phát hiện giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng và giám sát hoạt động của đảng viên.


Ngoài ra, Chỉ thị giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẩn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng và Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.


Thực hiện Chỉ thị 28 Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thuận đã giao các cơ quan tham mưu chỉ đạo các Chi, Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc chấp hành với các nội dung như: Tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Bước đầu hoàn thành việc rà soát, sàng lọc đảng viên hoàn thành trước ngày 22-5-2019.


Nội dung là vậy, nhưng còn không ít lãnh đạo các Chi, Đảng ủy, nhiều cán bộ đảng viên nhận thức chưa đúng, Tôi đề nghị quan tâm sâu sắc mấy vấn đề sau: Một là, Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về chất lượng và số lượng trong nguồn quy hoạch của từng tổ chức cơ sở Đảng, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuôc vận động của Mặt trận và các đoàn thể... Hai là, phải khách quan công tâm, khắc phục tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh mạnh dạn rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách để làm thủ tục đưa ra khỏi đảng. Ba là, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ đúng hướng dẫn, quản lý chặt chẽ và phân công nhiêm vụ công tác cho đảng viên phù hợp; hằng quý, 6 tháng tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp phải kiểm tra việc hoạt động của từng chi bộ để đội ngũ đảng viên ngày càng nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
 

Bài và ảnh: Huỳnh Tấn Phi