Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở huyện vĩnh thuận hiện nay

(14:46 | 20/03/2019)

Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (gọi chung là cán bộ) hệ thống hóa quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn trong quá trình đổi mới đất nước. Đồng thời cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết Trung ương...

 Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, tập huấn theo quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”, Kết luận số 69-KL/TW ngày 14-4-2010 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII”. Trong năm 2018 đã tổ chức 34 lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị với 1894 lượt học viên tham gia. Ngoài ra còn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho đoàn viên - hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị ở huyện Vĩnh Thuận còn một số hạn chế nhất định. Đó là, một vài nội dung trong các chuyên đề chưa kịp cập nhật, bổ sung đầy đủ kịp thời quan điểm, chủ trương mới gần đây của Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy địa phương vào chương trình giảng dạy; chất lượng tổ chức đi thực tế học tập, trao đổi kinh nghiệm để làm rõ hơn cơ sở lý luận, bài giảng trên lớp với thực tiễn xã hội chưa cao… Công tác quản lý lớp học đôi lúc chưa chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên đi học chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, ít ghi chép, ngại tham gia khi được mời phát biểu về nội dung liên quan trong bài giảng, thậm chí có học viên trong giờ học làm việc riêng, mở điện thoại lên Facebook, zalo nên kết quả học tập chưa cao. Một số giảng viên, báo cáo viên chưa đổi mới phương pháp giảng dạy có phương pháp truyền đạt một chiều, nên nhiều vấn đề chưa được thảo luận, chưa gắn cụ thể giữa lý thuyết bài giảng và thực tế...
Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có năng lực, vững chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ lý luận chính trị kịp thời đáp ứng công việc hiện nay. Là nguồn cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 -2025 và những năm tiếp theo. Trong thời gian qua, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Tại hội thảo nhiều ý kiến tâm huyết chia sẽ các giải pháp sau:
Một là, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cần tăng cường tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay. Quan tâm đầu tư , tu bổ cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trước mắt và lâu dài, từng bước hiện đại hóa trung tâm.
Trong điều kiện hiện nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục lý luận chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu để giảng viên, báo cáo viên có thể sử dụng nhiều kỹ thuật trong giảng dạy, giúp cho người học tiếp cận nội dung một cách thuận lợi nhất; người học đến lớp với tâm trạng thoải mái và sử dụng hiệu quả thời gian trên lớp học.Cần có thư viện, nơi đảm bảo phục vụ các nguồn thông tin tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập. Thông qua hệ thống tư liệu sách báo của thư viện hoàn chỉnh, giảng viên, học viên có thể tham khảo các nguồn thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của mình.
Hai là, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cần quán triệt trong đội ngũ giảng viên, báo cáo viên thường xuyên cập nhật, bổ sung cơ sở lý luận mới được đúc kết từ thực tiễn đổi mới vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Hiện nay, ngoài giáo trình giảng dạy chính trị ngắn hạn, các giáo trình bồi dưỡng chuyên đề, giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản, cần khai thác nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy như các văn kiện hội nghị Trung ương, các tạp chí Tuyên giáo, Báo cáo viên, tạp chí xây dựng Đảng, các báo đảng và một số tài liệu khác. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trong quá trình soạn thảo, bổ sung giáo án ngoài tuân thủ chặt chẽ yêu cầu chung về giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương rất cần bổ sung những điểm mới theo tinh thần các nghị quyết Trung ương và phải được thẩm định giáo án trước khi giảng dạy.
Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị, nhất là thực hiện tốt chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, để cho họ an tâm, chuyên tâm công tác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ban thường vụ cấp ủy quan tâm. Hàng năm, huyện ủy cần tổ chức tọa đàm, hội nghị báo cáo chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên về lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị cần chủ động tự học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, thường xuyên nghiên cứu cập nhật, làm mới kiến thức lý luận; nghiên cứu tổng kết thực tiễn để bổ sung vào bài giảng một cách khoa học, phù hợp với nội dung chuyên đề và đối tượng người học ở cơ sở trong tình hình hiện nay.
Bốn là, đổi mới phương thức giảng dạy bồi dưỡng lý luận chính trị theo phương pháp tích cực. Khi mặt bằng trình độ học vấn, trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi phương pháp truyền đạt các nội dung cũng cần phải cập nhật, thay đổi theo hướng linh hoạt, uyển chuyển hơn. Các giảng viên, báo cáo viên cần tùy vào đối tượng người học để có những phương pháp truyền đạt phù hợp nhất, trong đó chú ý gắn lý luận với thực tế, sử dụng giáo án điện tử, các video clip, phim tư liệu, đồng thời chú trọng phát huy tính tích cực của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, kết hợp với phần giải đáp thắc mắc, hướng dẫn. Cần đa dạng hóa các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, kỹ năng xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, các lớp chuyên đề trong và ngoài giờ hành chính, gắn với tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm để tác động trực quan, khắc sâu nhận thức của người học.
Năm là, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Hiện nay, chất lượng các chương trình giảng dạy chính trị chưa cao vì gần như 100% học viên khi học tập, tập huấn đều đạt và được cấp giấy chứng nhận. Việc kiểm tra và thi chưa giúp học viên tích lũy, mở rộng vốn kiến thức đúc kết từ bài giảng. Để nâng cao tính tích cực trong học tập, cần chú ý đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng kiểm định chính xác kết quả tiếp thu bài giảng của học viên sau khóa học. Sự thay đổi phương pháp kiểm tra phải tiến hành từ khâu ra đề thi đến việc cho điểm; phần đề thi không chỉ là những câu hỏi kiểm tra lý thuyết mà cần là những câu hỏi vận dụng lý thuyết, phân tích xử lý tình huống cụ thể; tránh hiện tượng phổ biến là học viên “chép bài” các kiến thức trong giáo trình.
Sáu là, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cần nâng cao chất lượng quản lý học viên đúng qui chế đào tạo, bồi dưỡng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp trong quản lý học viên học tập. Các cấp ủy đã phân công học viên tham gia học tập không được triệu tập về xử lý công việc cơ quan làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học viên. Cần có qui định đánh giá cán bộ gắn với việc tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí tham gia tích cực học tập cần được khen thưởng,ưu tiên xếp loại thi đua. Ngược lại, phải phê bình, kiểm điểm cán bộ kèn cựa, không chấp hành nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị.
Hơn lúc nào hết, việc nâng cao chất lượng đào tạo và học tập lý luận chính trị là thể hiện trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, có tâm, tầm, trí tuệ, đạo đức để lãnh đạo đất nước, phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Võ Thành Phát