Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nội dung khác

Có 56 đảng viên được bồi dưỡng lý luận chính trị

(14:59 | 04/05/2018)

Ngày 04/5/2018 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2018. Có 56 đảng viên dự bị tham gia lớp học. Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đến dự và phát biểu.

20180504_083418.jpg 

Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2018

 

Lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề chính về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng công sản Việt Nam.


Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 

Tin và ảnh Dương Tuấn