Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sinh hoạt Đảng

Phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(04:45 | 06/07/2019)

 Sáng ngày 5/7/20019, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên toàn quốc trực tuyến đến các huyện thị, thành cả nước. Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

 IMG_0375.JPG

Quang cảnh: Buổi hội nghị trực tuyến của Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên toàn quốc

với các huyện thị, thành cả nước, tại điểm cầu huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (Sáng ngày 5/7/20019). 

 

Trong những năm qua, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố, tăng cường. Từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân huyện Vĩnh Thuận ổn định. Cán bộ, quân và dân huyện Vĩnh Thuận luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn kết chung sức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, ra sức xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở triển khai quán triệt một cách sâu sắc nhất là trong họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập các nghị quyết của Đảng.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình trong huyện gặp không ít khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Thành lập các tiểu ban và xây dựng kế hoạch, đề cương tổng quát báo cáo chính trị, lựa chọn chuyên đề sơ, tổng kết phục vụ đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa, triển khai quán triệt các Nghị quyết Trung ương 9, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát triển khai đúng kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt trên 50% và tăng so cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; văn hóa, giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ ổn định.


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên qua các chuyên đề bài giảng; trong tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, chống phá với âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay các thế lực thù địch tập trung chống phá ta trên nhiều lĩnh vực trong đó chúng tập trung xuyên tạc đường lối đổi mới của đất nước, phủ nhận chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh...làm cho cán bộ, đảng viên từng bước phai nhạc đẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.


Vì vậy, trong thời gian tới huyện ủy Vĩnh Thuận chỉ đạo các cấp các ngành cần tuyên truyền trong đảng bộ và nhân dân toàn nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác_Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn kết, chung sức xây dựng huyện Vĩnh Thuận anh hùng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 

Võ Thành Phát