Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triển khai Nghị quyết lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(14:15 | 19/01/2018)

Hai ngày 18-19/01/2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh thuận tổ chức triển khai các Nghị quyết lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lớp thứ 2 có 130 đảng viên ở các cơ quan ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong huyện tham gia.

P_20180119_090311.jpg 

Hội nghị triển khai các Nghị quyết lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề năm 2018

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Tại đây các học viên được nghe Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề năm 2018 qua Video và được nghe đồng chí Võ Thanh Xuân- Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai 4 chuyên đề Nghị quyết Trung ương 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả; chuyên đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyên đề tăng cường công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; chuyên đề công tác dân số trong tình hình mới.
Qua đây giúp cho cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn những chủ trương, chính sách của Đảng ta trong tình hình mới hiện nay.
 

Tin và ảnh Dương Tuấn