Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Các ban Đảng

Làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy trong tình hình mới

(08:33 | 28/06/2019)

Sáu tháng đầu năm 2019 với nhiều thuận lợi và những khó khăn, thách thức chung của huyên nhà, nhiều chỉ tiêu đạt so với cùng kỳ, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và các giải pháp tích cực, Ban Tổ chức các cấp đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong tình hình mới. 

 Thực hiện chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận, Ban Tổ chức đã cụ thể hóa thành kế hoạch từng tháng, quý, 6 tháng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách chặt chẽ đạt kết quả cao nhất và được xem là những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Những kết quả như công tác tham mưu việc học tập các nghị quyết của Trung ương, phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác kiểm điểm năm 2018, công tác nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, thực hiện tốt việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh theo Nghị quyết số18-NQ/TW.


Tăng cường phối hợp đưa cán bộ đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị nguồn cấp ủy khóa mới, mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và đảng viên mới, chỉ đạo chặt chẽ việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, củng cố các chi bộ trực thuộc huyện ủy, tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí, kết nạp mới 48 đảng viên, Đặc biệt phối hợp với Đảng ủy các xã, thi trấn tổ chức hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Tổ chức thường xuyên tham mưu Thường trực huyện ủy thăm hỏi các đảng viên cao niên tuổi đảng ốm đau… Những phần việc nêu trên có khối lượng lớn và ghi đậm dấu ấn về trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên của ngành tổ chức xây dựng đảng thời gian qua.


Phương châm hành động xuyên suốt của Ban Tổ chức Huyện ủy là nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới lề lối làm việc, năng động sáng tạo, đoàn kết nhất trí trong nội bộ luôn được giữ vững và tăng cường. Mặc dù, khối lượng công việc lớn nhưng công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của huyện ủy có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng được nâng cao.


Sáu tháng còn lại của năm 2019 theo kế hoạch đã và đang thực hiện nhiều phần việc rất quan trọng và cần thiết như: Tham mưu quán triệt Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi việc chuẩn bị nhân sự văn kiện đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và văn kiện, nhân sự đại hội các Chi, Đảng ủy trực thuộc huyện ủy; Đánh giá đúng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ từ huyện đến cơ sở phục vụ cho việc sắp xếp phân công, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; Báo cáo cấp ủy việc xem xét, kết luận về chính trị của cán bộ để tham gia vào Ban Chấp hành các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng thời tập trung khảo sát hoàn chỉnh báo cáo tổng kết các chuyên đề về xây dựng đảng phục vụ cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII.


Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới, rà soát sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư; Đồng thời thực hiện tốt việc quản lý biên chế khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, sắp xếp bố trí cán bộ theo Đề án vị trí việc làm. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cấp huyện và cơ sở trung thành, có phẩm chất năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cấu trong tình hình mới; có tư tưởng đổi mới, tận tụy trong công việc, luôn giử gìn kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Với quyết tâm cao và nổ lực lớn của toàn ngành xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng, chất lượng công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa huyện Vĩnh Thuận vững bước trên con đường phát triển ./.

Huỳnh Tấn Phi