Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Các ban Đảng

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

(16:01 | 23/04/2019)

UBND huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 23/4/2019 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 

 Mục đích Kế hoạch nhằm thúc đẩy chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy co rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thời gian tổ chức: Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
Nội dung gồm các hoạt động: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; các hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ; tổ chức hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động.
Các hoạt động tiếp tục triển khai sau tháng hành động gồm duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo qui định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về ATVSLĐ cho người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động; triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra, tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, phong trào thi đua về ATVSLĐ./.

 

Chúc Thẩm